// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Wydawać by się mogło, że kupno czy sprzedaż samochodu wymaga jedynie znalezienia odpowiedniej osoby skłonnej do dokonania transakcji oraz podpisania stosownej umowy kupna-sprzedaży pomiędzy zbywcą i nabywcą. Trzeba jednak liczyć się z pewnymi obowiązkami dotyczącymi ubezpieczenia OC.

Naturalne jest, że nabywcy przekazujemy wszelkie dokumenty pojazdu:

  • dowód rejestracyjny,
  • dokument ubezpieczenia OC.
  • karta pojazdu
  • książka serwisowa,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,

Kupujący musi otrzymać ważną polisę OC lub w przypadku jej braku wykupić najpóźniej w dniu kupna. W przeciwnym wypadku naraża się na starty finansowe. A są one niemałe.  Jakie są kary za brak OC? O tym pisałam tutaj.

Obowiązki sprzedającego

Sprzedający samochód z ważną polisą OC powinien przekazać ją kupującemu, który może, ale nie musi jej wypowiedzieć w towarzystwie ubezpieczeniowym. Zbywca ma 14 dni od daty podpisania umowy na poinformowanie swojego dotychczasowego ubezpieczyciela samochodu o jego sprzedaży.

Czy wiesz że…?

W interesie sprzedającego leży poinformowanie swojego ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu, ponieważ dzięki temu wszelkie zobowiązania dotyczące płatności kolejnych składek na OC będą spoczywać na nowym właścicielu pojazdu. Jeśli ponadto zgłoszenie sprzedaży nie zostanie dokonane, polisa OC może zostać wznowiona na kolejny rok, a klient będzie musiał tłumaczyć się, dlaczego nie zapłacił składki.

Obowiązki kupującego auto

Nabywca samochodu powinien uiścić na rzecz zbywcy odpowiednią kwotę ustaloną jako cenę za samochód. Kolejnym krokiem będzie zarejestrowanie auta w Wydziale Komunikacji w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy. Czas na załatwienie tych formalności wynosi 30 dni od chwili podpisania umowy o zakupie auta. Musi też zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. wartości rynkowej samochodu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Taki obowiązek spoczywa na kupujących auta od prywatnych właścicieli.

Co się dzieje z OC?

Wraz zakupem samochodu, na nowego właściciela przechodzi prawo własności pojazdu wraz z ubezpieczeniem. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, wszelkie prawa i obowiązki, jakie wynikają z umowy OC, przechodzą na nabywcę samochodu. Nowy właściciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC, choć jeśli jest ona opłacona, będzie mógł ją kontynuować, choć  umowa powinna zostać przepisana na nowego właściciela. Wtedy może dojść do rekalkulacji składki, skutkiem czego może istnieć obowiązek dopłaty ze strony klienta lub zwrotu nadwyżki przez ubezpieczyciela .