// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Odmowa wypłaty odszkodowania z AC może mieć wiele przyczyn. Chodzi nie tylko o zbyt wąski zakres ochrony.

Odmowa wypłaty odszkodowania z polisy autocasco może być na pewno bardzo irytująca dla poszkodowanego kierowcy. Wynika to między innymi z faktu, że polisy AC mają charakter dobrowolny i bywają dość drogie. Nieobowiązkowy charakter ubezpieczeń autocasco sprawia, że ubezpieczyciele mogą dość swobodnie kształtować zakres ochrony. Ograniczenie stanowi jedynie możliwość stwierdzenia przez sąd lub UOKiK istnienia tzw. klauzul abuzywnych.

Warto zdawać sobie sprawę, że odmowa wypłaty odszkodowania z AC, która została właściwie uzasadniona, np. umyślnym działaniem kierowcy albo jego rażącym niedbalstwem, nie będzie stanowiła naruszenia interesów konsumenta.

Kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone?

1. Negatywna decyzja ubezpieczyciela może być np. konsekwencją zgubienia kluczyków do samochodu przed jego kradzieżą.  

2. Kluczowe znaczenie mają ograniczenia ochrony związane z franszyzą integralną lub franszyzą redukcyjną.

– franszyza integralna to minimalna wartość szkody skutkująca aktywowaniem ochrony z polisy autocasco. W przypadku typowego ubezpieczenia AC franszyza integralna ma zwykle wartość 500 zł, co znacza to, że koszty naprawy szkód o wartości mniejszej niż 500 zł trzeba pokryć samodzielnie (mimo posiadania ochrony z autocasco)

–  franszyza redukcyjna, to kwota, którą zakład ubezpieczeń odejmuje od każdego odszkodowania. W pewnych sytuacjach franszyza redukcyjna pełni taką samą rolę jak jej integralny odpowiednik. Jeśli np. franszyza redukcyjna wynosi 500 zł, a wycena szkody wyszła jest wyliczona na 450 zł ,to nie zostanie ona wypłacona z polisy

3. Pamiętajmy także o umyślnym działaniu poszkodowanego kierowcy. W takiej sytuacji przepisy wręcz nakazują zakładowi ubezpieczeń odmowę wypłaty odszkodowania (zobacz art. 827 KC). Artykuł 827 kodeksu cywilnego wskazuje, że w razie rażącego niedbalstwa klienta odszkodowanie z AC również nie powinno zostać wypłacone

  1.  art. 827 KC wskazuje, że umyślne działanie osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z posiadaczem autocasco również może stanowić powód do odmownej decyzji dotyczącej odszkodowania.
  2.  Wyrządzone przez właściciela pojazdu lub członka gospodarstwa domowego znajdującego się pod wpływem alkoholu albo narkotyków;

6. Powstałe przy użyciu pojazdu jako narzędzia przestępstwa lub podczas próby popełnienia przestępstwa; 

7. Mające charakter eksploatacyjny (związane z naturalnym zużyciem auta);

8. Wywołane niewłaściwą eksploatacją samochodu (np. jego nadmiernym załadunkiem);

9. Spowodowane złym stanem technicznym pojazdu albo brakiem badań technicznych;

10. Kradzieżowe powstałe w sytuacji, gdy kierowca, wysiadając z auta, pozostawił w nim kluczyk / sterownik;

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909