// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Każdy posiadacz pojazdu ma – wynikający z ustawy – obowiązek zakupu ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Ubezpieczenie to ważne jest przez 12 miesięcy. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC gwarantuje poszkodowanemu otrzymanie rekompensaty za szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu – spowodowane przez sprawcę wypadku.

Z ubezpieczenia tego przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz pojazdu lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowania z tytułu OC posiadaczy pojazdów można domagać się również za szkody powstałe:

 • przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego,
 • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która, prowadząc auto w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę.

Jak się zachować w przypadku szkody?

Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu

Jeśli w wyniku kolizji samochód nie doznał dużych uszkodzeń i nadaje się do ruchu – usuń go z drogi, aby nie zagrażał ani bezpieczeństwu osób biorących udział w stłuczce, ani bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 • Pozostawienie samochodu tak, jak stoi, jest usprawiedliwione jedynie wtedy, gdy to niezbędne do ustalenia sprawcy lub gdy nie jesteśmy w stanie sami usunąć pojazdu.
 • Gdy korzystasz z usługi holowania – nie z  polisy assistance – weź fakturę.

W szczególności sprawca powinien:

 • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku (np. ustawić trójkąt ostrzegawczy),
 • niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitych ani rannych
 • na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku (w kolizji) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Warto wozić ze sobą w samochodzie wzór oświadczenia sprawcy wypadku drogowego.

Jeśli w wyniku wypadku nikt nie został ranny, ani nie zginął – nie musisz wzywać policji.

Ważnym elementem postępowania na miejscu zdarzenia jest pozbieranie plastikowych elementów swojego auta – łatwiej będzie ewentualnie naprawić np. uszkodzony zderzak.

Sam dokonaj oględzin samochodu i sporządź dokumentację fotograficzną uszkodzonych elementów.

Policję należy wezwać gdy:

 • w wyniku wypadku są zabici lub ranni,
 • istnieje podejrzenie, że jeden z uczestników zdarzenia jest pijany,
 • nie wiadomo, kto jest winien albo sprawca nie przyznaje się do winy,
 • sprawca nie ma polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Co zrobić gdy są ofiary?

Jeżeli w wypadku ktoś zostanie ranny bądź będą ofiary śmiertelne, na kierowcy oraz pasażerach (jeśli są) spoczywają dodatkowe obowiązki, których niedopełnienie grozi odpowiedzialnością karną. Dlatego zawsze jesteśmy obowiązani do:

 • udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku,
 • wezwania pogotowia ratunkowego i policji,
 • niepodejmowania czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku (zacieranie śladów),
 • pozostania na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub policji wymaga oddalenia się, powinniśmy niezwłocznie powrócić na miejsce zdarzenia.

Kary

 • Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku: do 3 lat więzienia.
 • Ucieczka z miejsca zdarzenia zaostrza odpowiedzialność karną za inne skutki wypadku.

Jak wypełnić oświadczenie w przypadku szkody?

Obowiązek spisania oświadczenia należy do sprawcy wypadku. Oświadczenie to musi być spisane rzetelnie (zwróć szczególną uwagę na poprawność zapisu numeru rejestracyjnego i danych osobowych sprawcy). Sprawca nie może odmówić sporządzenia oświadczenia – gdy nie chce go sporządzić, poszkodowany musi wezwać policję. Jest to konieczne zwłaszcza wówczas, gdy sprawca odmawia uznania swojej winy lub podejrzewasz, że jest pod wpływem alkoholu.

W przypadku kolizji drogowej można odstąpić od powiadamiania policji. Wówczas uczestnicy kolizji powinny ustalić między sobą, który z nich jest sprawcą kolizji i spisać oświadczenie. Następnie, jeśli istnieje taka możliwość, poszkodowany powinien wspólnie ze sprawcą udać się do firmy ubezpieczeniowej sprawcy w celu złożenia wyjaśnień. Takie zgłoszenie szkody spowoduje szybszą wypłatę odszkodowaniaoraz pozwala uniknąć problemów w przypadku, gdy sprawca nie przyznaje się do winy lub nie zgłasza się dobrowolnie do firmy ubezpieczeniowej w celu potwierdzenia oświadczenia.

Ważnym „elementem” kolizji i wypadku są świadkowie – jeśli ktoś widział, co się stało, warto spisać jego dane (również na oświadczeniu). W przypadku rozbieżności w zeznaniach uczestników zdarzenia, umożliwi to określenie, kto jest sprawcą.

Formularz szkody znajdziesz TUTAJ

 

Gdzie zgłosić szkodę?

Szkodę zgłasza poszkodowany. Można to zrobić na 3 sposoby:

 • osobiście – w najbliższej placówce, centrum likwidacji szkód  TU sprawcy;
 • przez telefon – dzwoniąc na numer infolinii TU sprawcy i stosując się do zaleceń konsultanta;
 • za pośrednictwem Internetu – przez stronę internetową TU sprawcy, jeśli są na niej aplikacje umożliwiające zgłoszenie szkody

Formularze i telefony do zgłoszenia szkody znajdziesz TUTAJ

 

Jakie dokumenty są konieczne do dostarczenia ubezpieczycielowi?

 • oświadczenie sprawcy z miejsca zdarzenia spisane np. na druku Formularz szkody komunikacyjnej – pdf podlinkowany lub spisane dane dotyczące sprawcy oraz jego polisy ubezpieczenia OC (ewentualnie wszelką inną dokumentację przebiegu wypadku np. informacja z Policji potwierdzająca zdarzenie),
 • prawo jazdy kierowcy pojazdu,
 • dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • w przypadku kradzieży pojazdu: potwierdzenie zgłoszenia kradzieży na Policję, kartę pojazdu oraz wszystkie komplety kluczyków i sterowników do pojazdu,
 • w przypadku szkody osobowej: posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą leczenia po wypadku (ewentualnie z leczenia przed wypadkiem).

Co się dzieje, jeśli sprawca nie ma OC?

 

Informacje na ten temat znajdziesz TUTAJ

 

Zadzwoń do nas

506-157-909