// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Zima w pełni, a więc okres większej ilości pożarów i zaczadzeń.

Czy wiecie, że brak okresowych przeglądów to jedna z najczęstszych przyczyn pożarów i zaczadzeń w budynkach mieszkalnych?

Będąc właścicielem domu jednorodzinnego jesteśmy zobowiązani do dbania o jego stan techniczny w tym do wykonywania okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa. Po każdej kontroli powinien zostać sporządzony protokół przez osobę do tego uprawnioną, należy pamiętać aby przechowywać wszelkie dokumenty z przeglądów.

Niewykonanie w odpowiednim terminie wymaganych przeglądów domu jednorodzinnego skutkuje w przypadku szkody możliwością odmowy przez Ubezpieczyciela odszkodowania. Brak obowiązkowych przeglądów technicznych domku jednorodzinnego nie będzie skutkować brakiem odszkodowania po szkodzie jedynie jeśli nie miało to wpływu na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego.

 

Zgodnie z rozporządzeniem MSW i A w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34:

Co najmniej raz na 3 miesiące należy czyścić przewody dymowe i spalinowe od pieców opalanych paliwem stały (węgiel, drewno),

Co najmniej raz na 6 miesięcy należy czyścić przewody dymowe i spalinowe od pieców opalanych paliwem spalinowym,

Co najmniej raz w roku  należy czyścić przewody wentylacyjne,

Zgodnie z Art 61 Prawa Budowlanego:

Co najmniej raz w roku należy:

– sprawdzić stanu techniczny instalacji gazowej,

– sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych

 Co najmniej raz na dwa lata:

– sprawdzać stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych dla kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100kW

 Co najmniej raz na cztery lata:

– sprawdzać stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych dla kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20kW do 100kW oraz kotłów opalanych gazem

 Co najmniej raz na pięć lata:

– sprawdzać stan techniczny i przydatności obiektu budowlanego, estetyki tego obiektu  oraz jego otoczenia (w tym ścian zewnętrznych, balustrad, loggii i balkonów, urządzeń zamocowanych do ścian i dachu, elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, pokryć dachowych, instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku)

– wykonać przegląd instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

– sprawdzać stanu techniczny i przydatność do użytkowania instalacji odgromowej (jeżeli jest wymagana i zainstalowana)

–  poddać ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Po 15 latach użytkowania, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła:

– jednorazowa kontrola instalacji grzewczej z kotłem o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW obejmująca ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji jaką ma ona spełniać.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909