// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Rozliczenie szkody całkowitej różni się w przypadku ubezpieczenia OC i AC.

Co to jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita to sytuacja, w której przywrócenie pojazdu do poprzedniej sprawności kosztowałoby więcej, niż wynosi wartość samochodu ustalona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na dzień szkody. W zależności od firmy ubezpieczeniowej i warunków polisy, szkoda całkowita wynosi do 70% wartości pojazdu w dniu, w którym doszło do kolizji lub wypadku.

Kiedy ubezpieczyciel może ją stwierdzić?

Szkoda całkowita z OC sprawcy może być stwierdzona wtedy gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% wartości auta w dniu szkody, a więc gdy naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Jeśli zgłosiłeś szkodę z OC sprawcy, zakład ubezpieczeń nie może stwierdzić szkody całkowitej np. jeśli koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu. Szkoda całkowita jest dopiero wtedy, gdy naprawa przekracza 100% wartości Twojego auta – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn. akt III CZP 76/05).

W przypadku szkody całkowitej otrzymasz od ubezpieczyciela różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu szkody a wartością pozostałości, czyli tzw. wraku pojazdu. Jeśli zgłaszałeś szkodę z OC sprawcy i ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą, zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego powinien następnie pomóc Ci w zagospodarowaniu (sprzedaży) pozostałości pojazdu, czyli tzw. wraku.

Ubezpieczyciel nie ma więc obowiązku odkupienia od Ciebie wraku, ale powinien pomóc Ci w jego sprzedaży – np. podając kontakt do osoby, która na aukcji zaoferowała za wrak taką kwotę, która stała się podstawą wyceny jego wartości.

 A jak sprawa wygląda w przypadku AC?

Jeśli jednak wypadek wydarzył się z twojej winy, wtedy odszkodowanie powypadkowe wypłacane jest z twojej polisy autocasco (AC). Otrzymasz rekompensatę w wysokości określonej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia polisy AC.

Szkoda całkowita z AC to sytuacja, kiedy koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości. W takim przypadku otrzymasz od ubezpieczyciela różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu szkody a wartością pozostałości, czyli tzw. wraku pojazdu. Ubezpieczyciel może również wskazać Ci nabywcę, który kupi od Ciebie uszkodzone auto za taką cenę, jaką podano w decyzji.

Niestety ubezpieczyciele nagminnie stosują inne metody kalkulacji w przypadku szkód częściowych, a inne w przypadku szkód całkowitych. Do stwierdzenia szkody całkowitej z AC brane są pod uwagę ceny części oryginalnych oraz koszty robocizny właściwe dla warsztatów ASO . Często zdarza się, że nawet drobne uszkodzenie samochodu zostaje uznane za szkodę całkowitą, ponieważ liczone w ten sposób koszty naprawy są bardzo wysokie, zwłaszcza w przypadku starszych samochodów.

Kiedy orzekana jest szkoda całkowita?

Przepisy prawa nie definiują pojęcia szkody całkowitej, jednak w orzecznictwie sądów znajdziemy odpowiednie wyjaśnienie tego terminu. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r. (sygn. akt I ACr 30/92, OSA 1993, nr 5, poz. 32) wskazano, że:

  • szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania,

  • szkoda całkowita występuje wtedy, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

Wynika to wprost z definicji art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego: Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Im starsze auto, tym większe prawdopodobieństwo uznania szkody za całkowitą

Pęknięty blok silnika, rozerwany bok pojazdu… Tak poważne uszkodzenia mogą być podstawą do orzeczenia szkody całkowitej. Ustala to rzeczoznawca w warsztacie lub innym miejscu, do którego został przewieziony samochód. Jeśli uzna, że w zależności od rodzaju ubezpieczenia, naprawa przekroczyłaby wartość rynkową pojazdu w dniu wypadku lub w ubezpieczeniu AC wyniosłaby ponad 70% wartości nieuszkodzonego pojazdu, wtedy orzeka szkodę całkowitą. Orzekanie szkody całkowitej odbywa się zawsze w indywidualnym postępowaniu.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909