// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

„UniRider” – ubezpieczenia dla posiadaczy motocykli, motorowerów i skuterów to ubezpieczenie pakietowe, które jest dobrowolnym ubezpieczeniem: następstw nieszczęśliwych wypadków

w ruchu drogowym, mienia – w postaci wybranych elementów stroju i wyposażenia motocyklisty oraz zdrowotnym, dedykowanym posiadaczom motocykli, motorowerów i skuterów.

Dla kogo jest przeznaczone ubezpieczenie?

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla kierujących:

 • Motocyklem
 • Motorowerem
 • Skuterem

Dotyczy również wynajętych pojazdów

DLA KIERUJĄCYCH W WIEKU OD 35-67 również obcokrajowców.

W ramach ubezpieczenia jest możliwe objęcie ochroną zadeklarowanego pasażera (tzw plecaczka J

Pasażer:

 • Nie ma ograniczeń wiekowych
 • Musi być wymieniony w polisie
 • Nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem prowadzonym przez Ubezpieczonego

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • mienie stanowiące własność lub współwłasność Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego, bądź będące w posiadaniu Ubezpieczonego i Współubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym doznane przez Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego w wyniku zajścia nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym,
 • leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym doznanych przez Ubezpieczonego/Współubezpieczonego.

Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający poprzez wybór wariantu ubezpieczenia ze wskazanymi wielkościami sum ubezpieczenia i limitami

odpowiedzialności określonymi w Tabeli wariantów, sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności Towarzystwa stanowiącej Załącznik nr 3 do OWU. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa w okresie ubezpieczenia, na każdą z osób i na mienie każdej z osób wskazanych łącznie w umowie ubezpieczenia (Ubezpieczonego i Współubezpieczonego). Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności Towarzystwa ulegają zmniejszeniu o wartość każdego wypłaconego odszkodowania/świadczenia, z wyjątkiem sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • odpowiedzialności za szkody motocyklistów, którzy w dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, mają mniej niż 35 lat lub więcej niż 67 lat, odpowiedzialności za szkody pasażerów posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów, szkód w: motocyklu, motorowerze, skuterze, szkody powstałej w związku z używaniem pojazdów:
 • wykorzystywanych do zarobkowego: przewozu towarów i/lub osób, jako taboru szkół nauki jazdy, jako pojazdów egzaminacyjne na prawo jazdy na pojazd,
 • wykorzystywanych przez policję, organy władzy państwowej/ publicznej, straż miejską,
 • w: rajdach sportowych, wyścigach, próbach prędkościowych, jazdach terenowych, konkursach i/lub zawodach motocyklowych, jazdach szkoleniowych, treningach sprawnościowych, warsztatach doskonalących umiejętności jazdy na motocyklu/motorowerze/ skuterze,

szkody:

 • powstałej w sposób inny niż nieszczęśliwy wypadek w ruchu drogowym, w którym podróżującym pojazdem jest Ubezpieczony/ Współubezpieczony,
 • powstałej w miejscu innym niż droga publiczna,
 • powstałej poza terytorium Rzeczpospolitej Polski (nie dotyczy opcji z wykupieniem zakresu terytorialnego dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym – wszystkie państwa Unii Europejskiej),
 • powstałej podczas nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym, w czasie którego Ubezpieczony/Współubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo był pod wpływem innych środków odurzających, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za wartość: artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską, sentymentalną ubezpieczonego mienia, zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

W ubezpieczeniu mienia ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

1) szkód powstałych

a) w sprzęcie – wskutek awarii,

b) wskutek uszkodzenia mienia w wyniku graffiti,

2) uszkodzeń estetycznych, wgnieceń, zadrapań, odbarwień oraz innych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie:

a) dodatkowych elementów które nie są integralną częścią pojazdu,

b) urządzeń do higieny osobistej: golarki, szczoteczki elektrycznej, suszarki do włosów,                                                          3) uszkodzeń estetycznych, otarć, przetarć, odbarwień stroju motocyklisty / pasażera, niemających związku z zajściem nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym powstałych m.in. wskutek:

 • poddania się Ubezpieczonego/Współubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarzy,
 • niewłaściwego leczenia lub niewłaściwie wykonanych zabiegów leczniczych, chyba że leczenie lub zabiegi zostały wykonane zgodnie ze wskazaniem lekarskim w związku z leczeniem skutków nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pokrycia kosztów usług medycznych wykonanych z powodu lub w następstwie m.in.:

 • leczenia stomatologicznego, protetycznego, ortodontycznego, chirurgii szczękowej,
 • poddania się Ubezpieczonego/Współubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarzy,
 • stosowania leków niedopuszczonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej,
 • leczenia lub zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej lub kosmetyki.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne TUTAJ 

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909