// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Jestem poszkodowanym

Ubezpieczenie OC stanowi podstawowy środek rekompensaty za szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu – spowodowane przez sprawcę wypadku.

Z ubezpieczenia tego przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz pojazdu lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowania z tytułu OC posiadaczy pojazdów można domagać się również za szkody powstałe:

 • przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego,
 • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która, prowadząc auto w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę.

Co robić w razie kolizji, wypadku?


Krok 1: Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu

Jeśli w wyniku kolizji samochód nie doznał dużych uszkodzeń i nadaje się do ruchu – usuń go z drogi, aby nie zagrażał ani bezpieczeństwu osób biorących udział w stłuczce, ani bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 • Pozostawienie samochodu tak, jak stoi, jest usprawiedliwione jedynie wtedy, gdy to niezbędne do ustalenia sprawcy lub gdy nie jesteśmy w stanie sami usunąć pojazdu.
 • Gdy korzystasz z usługi holowania – nie z  polisy assistance – weź fakturę.

W szczególności sprawca powinien:

 • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku (np. ustawić trójkąt ostrzegawczy),
 • niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitych ani rannych
 • na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku (w kolizji) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Warto wozić ze sobą w samochodzie wzór oświadczenia sprawcy wypadku drogowego.

Jeśli w wyniku wypadku nikt nie został ranny, ani nie zginął – nie musisz wzywać policji.

Ważnym elementem postępowania na miejscu zdarzenia jest pozbieranie plastikowych elementów swojego auta – łatwiej będzie ewentualnie naprawić np. uszkodzony zderzak.

Sam dokonaj oględzin samochodu i sporządź dokumentację fotograficzną uszkodzonych elementów.

Policję należy wezwać gdy:

 • w wyniku wypadku są zabici lub ranni,
 • istnieje podejrzenie, że jeden z uczestników zdarzenia jest pijany,
 • nie wiadomo, kto jest winien albo sprawca nie przyznaje się do winy,
 • sprawca nie ma polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Krok 2: Oświadczenie

Obowiązek spisania oświadczenia należy do sprawcy wypadku. Oświadczenie to musi być spisane rzetelnie (zwróć szczególną uwagę na poprawność zapisu numeru rejestracyjnego i danych osobowych sprawcy). Sprawca nie może odmówić sporządzenia oświadczenia – gdy nie chce go sporządzić, poszkodowany musi wezwać policję. Jest to konieczne zwłaszcza wówczas, gdy sprawca odmawia uznania swojej winy lub podejrzewasz, że jest pod wpływem alkoholu.

W przypadku kolizji drogowej można odstąpić od powiadamiania policji. Wówczas uczestnicy kolizji powinny ustalić między sobą, który z nich jest sprawcą kolizji i spisać oświadczenie. Następnie, jeśli istnieje taka możliwość, poszkodowany powinien wspólnie ze sprawcą udać się do firmy ubezpieczeniowej sprawcy w celu złożenia wyjaśnień. Takie zgłoszenie szkody spowoduje szybszą wypłatę odszkodowania oraz pozwala uniknąć problemów w przypadku, gdy sprawca nie przyznaje się do winy lub nie zgłasza się dobrowolnie do firmy ubezpieczeniowej w celu potwierdzenia oświadczenia.

Ważnym „elementem” kolizji i wypadku są świadkowie – jeśli ktoś widział, co się stało, warto spisać jego dane (również na oświadczeniu). W przypadku rozbieżności w zeznaniach uczestników zdarzenia, umożliwi to określenie, kto jest sprawcą.

Krok 3: Gdy są ofiary

Jeżeli w wypadku ktoś zostanie ranny bądź będą ofiary śmiertelne, na kierowcy oraz pasażerach (jeśli są) spoczywają dodatkowe obowiązki, których niedopełnienie grozi odpowiedzialnością karną. Dlatego zawsze jesteśmy obowiązani do:

 • udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku,
 • wezwania pogotowia ratunkowego i policji,
 • niepodejmowania czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku (zacieranie śladów),
 • pozostania na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub policji wymaga oddalenia się, powinniśmy niezwłocznie powrócić na miejsce zdarzenia.

Kary

 • Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku: do 3 lat więzienia.
 • Ucieczka z miejsca zdarzenia zaostrza odpowiedzialność karną za inne skutki wypadku.

Krok 4: Zgłoszenie szkody

Szkodę zgłasza poszkodowany. Można to zrobić na 3 sposoby:

 • osobiście – w najbliższej placówce, centrum likwidacji szkód  TU sprawcy;
 • przez telefon – dzwoniąc na numer infolinii TU sprawcy i stosując się do zaleceń konsultanta;
 • za pośrednictwem Internetu – przez stronę internetową TU sprawcy, jeśli są na niej aplikacje umożliwiające zgłoszenie szkody .

Oględziny

Zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 16 pkt.1 ma obowiązek w ciągu 7 dni przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania (wykonać oględziny i ocenę techniczną uszkodzonego pojazdu), a także pisemnie poinformować poszkodowanego, jakie dokumenty musi dostarczyć, by możliwe było ustalenia odszkodowania.

Nie należy naprawiać samochodu przed zgłoszeniem szkody do zakładu ubezpieczeń i przeprowadzeniem oględzin przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku
. Oczywiście niewielkie i konieczne naprawy umożliwiające dalszą jazdę są dopuszczalne, ale przed zmianą stanu pojazdu należy wówczas wykonać dokumentację fotograficzną.

Odszkodowanie

Oprócz odszkodowania za szkodę na mieniu (uszkodzony samochód), dodatkowo możesz starać się o zwrot kosztów z powodu:

 • utraconych dochodów – gdy pojazd służył do działalności gospodarczej i bez niego nie mogłeś pracować,
 • najmu pojazdu zastępczego,
 • spadku wartości handlowej samochodu po wypadku,
 • konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych samochodu,
 • potrąconego podatku VAT,
 • ewentualnych odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania.

Wymagane dokumenty przedkładane do zakładu ubezpieczeń

 1. Dokumenty pochodzenia pojazdu.
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 3. Dowód ubezpieczenia OC ważnego w dacie szkody.
 4. Dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia – oświadczenie sprawcy, notatka policyjna, wyrok sądu, zaświadczenie o braku ubezpieczenia OC przez sprawcę szkody.
 5. Dokumentacja obrazująca poniesione straty – rachunek za holowanie, parkowanie itp.

Co się dzieje, jeśli sprawca nie ma OC?

Przy braku ubezpieczenia OC odszkodowanie zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – tam też zgłaszamy szkodę. UFG, po wypłacie odszkodowania poszkodowanym, zwraca się do sprawcy o zwrot poniesionych kosztów. 

Kiedy zgodnie z ustawą (art. 14) powinniśmy dostać odszkodowanie

 • 30 dni – to termin na wypłatę odszkodowania – licząc od dnia poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o szkodzie. W przypadku braku decyzji o przyznaniu odszkodowania zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do poinformowania klienta na piśmie o przyczynach uniemożliwiających wypłatę oraz do wypłacenia tzw. kwoty bezspornej.
 • 14 dni – ma zakład ubezpieczeń na wypłacenie całości odszkodowania od dnia ustalenia odpowiedzialności.
 • 90 dni – jest to maksymalny termin wypłaty całości odszkodowania. Zakład ubezpieczeń nie powinien przekraczać tego terminu. W razie niedopełnienia obowiązku wypłacenia odszkodowania w terminie wynikającego z  ustawy, na ubezpieczyciela zostaje nałożona przez organ nadzoru kara (zasady określone w art.212 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej).

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek informować na piśmie klienta o wszystkich zmianach i decyzjach (o przyznaniu odszkodowania, zmianie wysokości odszkodowania, odmowie przyznania świadczenia). Pismo takie powinno zawsze zawierać wyjaśnienie oraz wskazywać podstawę prawną uzasadniające przedmiotową decyzję.

Każdy poszkodowany ma prawo do wglądu do akt szkodowych. Ubezpieczyciel nie może odmówić ich wydania – ma obowiązek udostępnić wszystkie informacje i dokumenty wpływające na ustalenie odpowiedzialności i wysokości odszkodowania.

LIKWIDACJA SZKODY Z AC – znany sprawca

Gdy dochodzi do kolizji i znany jest sprawca, korzystamy z  OC sprawcy w celu uzyskania odszkodowania. Osoby, które mają także polisę AC, mogą zlikwidować sobie szkodę z własnego ubezpieczenia, a później ich ubezpieczyciel odbierze należną kwotę od ubezpieczyciela sprawcy tzw. regresem.

 

 

 

 

 

 

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909